< 1 MIN READ

ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ในอุตสาหกรรมการเดินเรือ

ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทต่ออุตสาหกรรมการเดินเรือมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านการบริหารจัดการกองเรือ ความปลอดภัยในงานปฏิบัติการและการเดินเรือ การนันทนาการพักผ่อนของคนประจำเรือ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจนำพาความเสี่ยงทางไซเบอร์ให้เกิดขึ้นกับธุรกิจได้ โดยเฉพาะเมื่อใช้อุปกรณ์ IT (Information Technology) และ OT (Operation Technology) เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและส่งผ่านข้อมูลมาบนฝั่ง จุดนี้อาจเป็นช่องโหว่ให้ถูกโจมตีทางไซเบอร์

ปี ค.ศ. 2017 คณะความปลอดภัยทางทะเลขององค์กรทางทะเลโลก (IMO) ได้ออกประกาศ MSC.428(98) กำหนดให้มีการบังคับใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ในระบบบริหารความปลอดภัยของบริษัทหรือ Safety Management System ซึ่งเป็นไปตามประมวลข้อกำหนดการจัดการความปลอดภัยสากล (ISM code) ที่กำหนดให้มีการปรับปรุงระบบบริหารความปลอดภัยของบริษัทและจะต้องบังคับใช้ก่อนการตรวจ Document of Compliance ในครั้งแรกหลังวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2020 และในปีเดียวกันนั้น IMO ยังได้ออกคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ (Maritime Cyber risk Management) MSC-FAL.1/Circ. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์

ดังนั้น ความปลอดภัยทางไซเบอร์จึงมีความสำคัญมากขึ้นต่ออุตสาหกรรมการเดินเรือและนอกชายฝั่ง เพราะการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นไปอย่างรวดเร็วและอาจนำมาซึ่งภัยคุกคามหรือการโจมตีรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งมีความรุนแรงและน่ากลัว บริษัทเดินเรืออยู่ในฐานะเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินหลายล้านดอลลาร์

และต่อไปนี้คือสาเหตุที่ Cyber Security ทวีความสำคัญและจำเป็นต่อธุรกิจในทุกวันนี้

  • เทคโนโลยีดิจิทัลและ Automation ยกระดับอุตสาหกรรมการเดินเรือให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยยิ่งกว่าเดิม ในขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ควบคู่กันไปด้วย เพื่อจัดการให้ความปลอดภัยรัดกุมแน่นหนาและลดความเสี่ยงทางไซเบอร์
  • การเพิ่มขึ้นของการโจมตีทางไซเบอร์กำลังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเดินเรือและนอกชายฝั่ง เนื่องจากการที่กองเรือมีระบบการสื่อสารและข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจกลายเป็นช่องโหว่ให้กับภัยคุกคามเข้าโจมตีกองเรือจากระยะไกลโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้
  • ข้อกำหนดและการจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ของภาครัฐและเอกชนเข้มงวดมากขึ้น การละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ เหล่านั้นอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทได้

อ้างอิง

  • ‘The Guideline Cyber security on board version 3’, Bimco
  • ‘Maritime cyber security’, DNVGL

Related Article

บทความโดย
Ship Expert Technology

ผู้นำการบริการการสื่อสารเเละนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ตอบโจทย์สำหรับธุรกิจเเละอุตสาหกรรมเดินเรือไทย

LEAVE YOUR COMMENTS

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

SHIP EXPERT TECHNOLOGY CO., LTD

223/61 (Room 65) Country complex Building Tower A Sanpawut road, Bangnatai, Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Contact Us

sales@shipexpert.net
support@shipexpert.net

Tel : +622-1054646

ABOUT US

OUR VISION
WHY THRUST US

MARITIME COMMUNICATION

VSAT
VOIP
MARINE CCTV

MARITIME SOLUTION

ERP SHIP EXPERT ENTERPRISE
MARITIME AI/BI
SHIP STABILITY SOFTWARE

Ship Expert Technology ©All Rights Reserved 2020