2 MIN READ

“เรืออัตโนมัติ” จุดเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเล และอนาคตที่กำลังจะมาถึง

หนึ่งในเทคโนโลยีที่สามารถพูดได้ว่าเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation : DX) ในอุตสาหกรรมทุกประเทศทั่วโลกก็คือ ระบบอัตโนมัติ (Automation) และแน่นอนว่าในอุตสาหกรรมทางทะเล ก็มีเช่นกัน


หนึ่งในเทคโนโลยีที่สามารถพูดได้ว่าเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางดิจิทัล (
Digital Transformation : DX) ในอุตสาหกรรมทุกประเทศทั่วโลก
ก็คือ ระบบอัตโนมัติ (
Automation) เป็นเทคโนโลยีที่สามารถทำงานได้โดย
ไม่ต้องมีมนุษย์ควบคุม โดยระบบอัตโนมัติเป็นได้ทั้งรูปแบบทางกายภาพ เช่น
หุ่นยนต์ โดรน หรือรูปแบบโปรแกรมอย่างปัญญาประดิษฐ์ (
Artificial Intelligence : AI) 
ที่เรียนรู้จากข้อมูลที่ป้อนให้แล้วทำงาน โดยที่ไม่ต้องใช้คำสั่งจากมนุษย์

ในปัจจุบันหลายอุตสาหกรรมได้นำเอาระบบอัตโนมัติมาใช้งานอย่างแพร่หลาย
ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมขนส่งได้มีการพัฒนายานยนต์ที่สามารถขับเคลื่อน
ด้วยระบบอัตโนมัติอย่างปลอดภัย แต่การขนส่งทางทะเลกลับนำเอาระบบอัตโนมัติ
มาประยุกต์ใช้ช้ากว่าการขนส่งรูปแบบอื่นๆ เนื่องเพราะระบบอัตโนมัติต้องการ
การเชื่อมต่อสื่อสารข้อมูลขนาดใหญ่ การขนส่งทางทะเลต้องเดินทางบนท้องทะเล
เป็นระยะเวลานานๆ อุปกรณ์ส่งสัญญาณข้อมูลต่างๆจึงไม่เอื้ออำนวยเท่ากับการขนส่ง
ทางบกและอากาศ แต่เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี
ดาวเทียมสื่อสารที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้จำนวนมากขึ้น รวดเร็วขึ้น
ทำให้การพัฒนาระบบอัตโนมัติในการขนส่งทางทะเลมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น

นำข้อมูลคณิตศาสตร์และสถิติมาประยุกต์ใช้ในการวัดปริมาณผลงานตีพิมพ์และ
จำนวนการอ้างอิงผลงาน พบว่ามีงานวิจัย 152 ชิ้น ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ 47 ฉบับ ในระหว่างปีค.ศ. 
2015 – 2022
(เส้นกราฟสีน้ำเงินในรูปที่ 
1) และมีค่าเฉลี่ยการอ้างอิงผลงานต่อหนึ่งงานวิจัย
(
Mean Total Citations per Article : MeanTCperArt) พุ่งสูงขึ้น ในช่วงปี
ค.ศ. 
2015 – 2017 (เส้นกราฟสีฟ้าในรูปที่ 1) แสดงถึงความสนใจในงานวิจัย
เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติในการขนส่งทางทะเล และนำข้อมูลผลงานเหล่านั้นไป
ต่อยอดจนทำให้งานวิจัยเพิ่มสูงขึ้นในทุกปีๆ และการวิจัยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นใน
ประเทศที่ขนส่งทางทะเลสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก เช่น
ประเทศแถบสแกนดิเนเวียอย่างนอร์เวย์ ฟินแลนด์ หรือสามยักษ์ใหญ่ด้าน
การขนส่งทางทะเลอย่าง จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

ซึ่งในเรื่องระบบอัตโนมัติในการขนส่งทางทะเล องค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศได้ให้คำจำกัดความว่า “เรือผิวน้ำอัตโนมัติ” หรือ 
Maritime Autonomous
Surface Ships (ต่อจากนี้จะขอใช้คำว่า MASS) คือเรือที่สามารถปฏิบัติการได้
โดยไม่ต้องการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ในระดับที่แตกต่างกัน โดยแบ่งระดับที่แตกต่าง
ของระบบอัตโนมัติเป็น 
ระดับดังต่อไปนี้(2)

 ระดับที่ 1 :  เรือที่มีระบบประมวลผลอัตโนมัติและสนับสนุนการตัดสินใจ
โดยที่ยังมีคนประจำเรืออยู่บนเรือเพื่อปฏิบัติงานและควบคุมระบบการทำงาน
ของเรือ บางระบบอาจระบบอัตโนมัติที่ไม่ต้องมีคนควบคุม แต่ถ้าระบบอัตโนมัติ
ทำงานผิดปกติ คนประจำเรือก็พร้อมที่จะเข้าไปควบคุม

ระดับที่ : เรือสามารถควบคุมจากระยะไกลแต่ต้องยังมีคนประจำเรืออยู่
เรือจะถูกควบคุมและสั่งการจากสถานที่อื่นและคนประจำเรือก็พร้อมเข้าควบคุม
ระบบการทำงานของเรือ

ระดับที่ : เรือสามารถควบคุมจากระยะไกลโดยไม่ต้องมีคนประจำเรือ
เรือจะถูกควบคุมและสั่งการจากสถานที่อื่นและโดยไม่มีคนประจำเรือ

ระดับที่ : เรือเป็นระบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ์ ระบบปฏิบัติการของเรือ
สามารถตัดสินใจและกำหนดการปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเอง

องค์การทางทะเลระหว่างประเทศมอบหมายให้คณะกรรมการความปลอดภัย
ทางทะเล (
Maritime Safety Committee: MSC) เริ่มตรวจสอบความปลอดภัย
ความมั่นคง และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของในการใช้งาน 
MASS โดยกำหนด
กรอบและวิธีการสำหรับขอบเขตข้อบังคับการใช้งาน 
MASS และเพื่ออำนวยความ
สะดวกในติดตามความคืบหน้าพัฒนาการของ 
MASS และในการประชุมของคณะ
กรรมการความปลอดภัยทางทะเลครั้งที่ 105 ที่จัดขึ้นเมื่อเมษายน 
2022
ได้ริเริ่มพัฒนาตราสารตามเป้าหมายใหม่เพื่อควบคุมการใช้งานของ 
MASS
และยังเห็นชอบกับการพัฒนาและแก้ไขประมวลข้อบังคับสำหรับ 
MASS ที่อาจ
จะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2028 ที่จะเป็นประมวลข้อบังคับผ่านอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล หรือ 
SOLAS และตราสาร
อื่นๆขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  ยกตัวอย่างเช่น

   บทบาทและความรับผิดชอบของ “นายเรือ” เมื่อมีการควบคุมเรือจากระยะไกล

   บทบาทและความสามารถของลูกเรือของ MASS

   คำจำกัดและข้อกำหนดความของ “สถานี หรือ ศูนย์ควบคุมระยะไกล”

   คำจำกัด ความรับผิดชอบ ความสามารถที่จำเป็นของ “ผู้ปฏิบัติงานควบคุมระยะไกล”

ถึงแม้จะมีความก้าวหน้าทั้งในด้านวิจัยแต่ความเป็นไปได้ในการนำเอา MASS
มาใช้ในเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบอาจจะยังไม่เกิดขึ้นภายในเร็วๆ นี้ อันเนื่องมาจาก
ยังมีความขัดแย้งระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ยกขึ้นมาข้างต้นยังมีเรื่องของความปลอดภัย
การใช้งานจริง อย่างเช่นเรือที่ไม่ใช่ 
MASS (เรือประมง, เรือขนาดเล็ก) จะสื่อสารกับ MASS ได้หรือไม่อย่างไร หรือความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับ MASS นั้น
ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านดาวเทียม อาจเสี่ยงต่อการโจมตี
ทางไซเบอร์ อย่างเช่นการเข้าถึงระบบบนเรือเพื่อปลอมแปลงสัญญาณระบุตัวตนและตำแหน่งของเรือ แล้วขโมยเรือรวมถึงสินค้าไปทั้งลำ และการแก้ไขสถานการณ์เช่นนี้
ก็ทำได้ยาก เนื่องจากขาดคนประจำเรือที่สามารถเข้าควบคุมเรือกลับคืนมา หรือปัญหาความรับผิดทางกฎหมาย ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว ใครควรรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุดังกล่าว

ในทางกลับกันถ้าระบบอัตโนมัติสามารถเข้ามาเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมขนส่ง
ทางทะเลได้สำเร็จ คนประจำเรือในปัจจุบันและอนาคตจะต้องเตรียมตัวหรือเปลี่ยน
แปลงตัวเองอย่างไร ทักษะความสามารถใดที่จะกลายเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งในหลาย
ประเทศเริ่มมีการเตรียมการในเรื่องนี้แล้ว แต่ประเทศไทยอาจยังมีความตระหนัก
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังมาถึงไม่มากพอ 
อ้างอิงได้จากการสืบค้นข้อมูลในเรื่อง
MASS ของประเทศไทยที่ยังมีจำนวนน้อยอยู่มาก ประกอบกับประเทศไทย
ไม่ใช่ประเทศที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางเรือมากนัก 
จึงอาจจำเป็นต้อง
เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง

มิฉะนั้นอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเลของประเทศไทย
อาจจะโดน 
“ดิจิทัล ดิสรัปชั่น” โดยไม่รู้ตัว

Digital D
isruption (การเปลี่ยนฉับพลันทางดิจิทัล)(3)

การเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้ใช้คอมพิวเตอร์ในลักษณะที่ก้าวหน้าขึ้น
จนอาจถึงขั้นไม่ต้องใช้แรงงานคน มักเป็นการเปลี่ยนอย่างทันทีทันใดจนทำให้
รูปแบบการทำงานแบบเดิมต้องยุติลง เช่น การใช้หุ่นยนต์ทำงานซ้ำซากแทน
แรงงานคน การถ่ายภาพที่ใช้ฟิลม์มาเป็นการใช้กล้องดิจิทัลซึ่งบันทึกภาพ
เป็นข้อมูลทันที การทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ มีความสามารถในการตัดสินใจเอง
โดยใช้หลักการปัญญาประดิษฐ์

Autonomous Ship

Related Article

บทความโดย
Ship Expert Technology

ผู้นำการบริการการสื่อสารเเละนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ตอบโจทย์สำหรับธุรกิจเเละอุตสาหกรรมเดินเรือไทย

LEAVE YOUR COMMENTS

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

SHIP EXPERT TECHNOLOGY CO., LTD

223/61 (Room 65) Country complex Building Tower A Sanpawut road, Bangnatai, Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Contact Us

sales@shipexpert.net
support@shipexpert.net

Tel : +622-1054646

ABOUT US

OUR VISION
WHY THRUST US

MARITIME COMMUNICATION

VSAT
VOIP
MARINE CCTV

MARITIME SOLUTION

ERP SHIP EXPERT ENTERPRISE
MARITIME AI/BI
SHIP STABILITY SOFTWARE

Ship Expert Technology ©All Rights Reserved 2020